แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองเต่า ปีงบประมาณ 2563

งานสาธารณสุข แผนดำเนินงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึงขยายระยะเวลาในการส่งแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นอนุมัติแผนงาน และจัดส่งให้สปสช.เขต 4 สระบุรี นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงส่งแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองเต่า ปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์