ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

แผนดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 27 แล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

{pdf=files/201608301520.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์