การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนำตบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนดำเนินงาน

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริการงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์