ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

แผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2, 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ