ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย อาศัยตามอำนาจฯ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ