ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561) ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้

 

{pdf=files/แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564)แก้ไขครั้งที่ 4.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์