แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เห็นชอการอนุมัติแผนพัฒนาสี่ปี (แก้ไข) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เห็นควรประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (แก้ไข) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561-2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าต่อไป

 

{pdf=files/201808021154.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์