การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.ลพบุรี) ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังคน พัฒนากำลังคนให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์