แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยสภาอบต.หนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ในคราวการประชุมสภาอบต.หนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 

อาศัยอำนาจตามข้อ 22 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

คอมเมนท์