แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1)  เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะบรรจุลงในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที

 

2)  เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาซึ่งสอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

คอมเมนท์