แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563 พ.ศ.2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ประกาศใช้นั้น ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชนได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้น มีความเร่งเด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขแและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563 พ.ศ.2561-2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ