ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2559 อาศัยตามอำนาจข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์