ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2561-2565) เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ