แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์