ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามหนังสืออำเภอบ้านหมี่ ที่ ลบ 0518/2204 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอแก้ไขชื่อโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และอำเภอบ้านหมี่ ขอแก้ไขชื่อโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็น โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้น อาศัยตามอำนาจ ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

 

{pdf=files/201707311223.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์