การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

แผนอัตรากำลัง

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.ลพบุรี) ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2560 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังคน พัฒนากำลังคน ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์