แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564-2566)

แผนอัตรากำลัง

 ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำแผนอัตรากำลัง ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังคน พัฒนากำลังคน  ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แแผนอัตรากำลัง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์