แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)

แผนอัตรากำลัง

โดยที่ ก.ถ. และก.อบต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ​ 2558-2560 ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2558 จึงให้แก้ไขข้อมูลการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560 รายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/201705301452.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์