แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผน ป.ป.ช.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีที่เป็นเครื่องกำหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่นและมีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสาตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามรายละเอียดแนบท้าย

คอมเมนท์