ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

แผน ป.ป.ช.

เพื่อให้การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์