รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 256 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

แผน ป.ป.ช.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั้น จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 256 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์