วัดบ้านลาด

แหล่งท่องเที่ยว

วัดบ้านลาด ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา โฉนดเลขที่ 294-5232 อาณาเขต ทิศเหนือ 90 วา ติดต่อกันสาธารณะ ทิศใต้ยาว90 วา ติดต่อกับคลองลำโพนทอง ทิศตะวันออกยาว 115 วา ติดต่อกับคลอลำโพนทอง   ทิศตะวันตกยาว 115 วา ติดต่อกับทางสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ 4 แปลง เนื้อที่ 84 ไร่ 53 ตารางวา โฉนดเลขที่10501,5104,279,5233 อยู่ที่ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แปลง ตำบลหนองเต่า 3แปลง พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมคลองลำโพนทอง อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถ สร้าง พ.ศ.2460 โครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก       ศาลาการเปรียญกว้าง 15 เมตร ยาว 34 เมตร สร้าง พ.ศ.2566  เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์กว้าง 14.50 เมตร ยาว 15 เมตร   สร้างเมื่อปี  พ.ศ.2469

เจ้าอาวาสมี 10 รูป คือ

รูปที่ 1 พระครูพรหมธรรมมาจารย์                    (พ.ศ.2456-2505)

รูปที่ 2 พระธิการทองใบ                                 (พ.ศ.2506-2507)

รูปที่ 3 พระธิการน้อย                                    (พ.ศ.2508-2522)

รูปที่ 4 พระครูภัทรกิจนิมาน                            (พ.ศ.2523-2539)

รูปที่ 5 พระอธิการบุญรอด                              (พ.ศ.2540-2543)

รูปที่ 6 พระอธิการเฉลิม นนทโก                        (พ.ศ.2544-2546)

รูปที่ 7 พระอธิการสมัย  กนตสีโล                       (พ.ศ.2547-2551)

รูปที่ 8 พระอธิการสมชาย สุภาจาโร                    (พ.ศ.2552-2558)

รูปที่ 9 พระอธิการวสันต์ วสนโต                         (พ.ศ.2558-2562)

รูปที่ 10 พระอดิศักดิ์ อริยว์โส                            (พ.ศ.2562 ถึง ปัจจุบัน)

กุฏีสงฆ์ จำนวน 11 หลัง วิหารพระครูพรหมธรรมมาจารย์ (หลวงปู่เอ็ป)   เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในประดิษฐานรูปเหมือนพระครูพรมหมธรรมาจารย์ (หลวงปู่เอ็ป) ศาลาอเนกประสงฆ์ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร เป็นอาคารจตุมุข โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.2537 สำหรับปูชนียวัตถุมี พระธาตุในอุโบสถ ขนาดเหลากว้าง 2.50 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดบ้านลาดสร้างขึ้นเมื่อเป็นวัดนับถือตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2456 ได้มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีตระกูล พวงทอง ได้มาตั้งถิ่นฐานและจัดสร้างวัดขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2460 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ 8 รูป  ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2516

คอมเมนท์