ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553

เอกสารแนบ 13.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบี้ยยังชีพพิก […]

Continue Reading

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

เอกสารแนบ 12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบี้ยยังชีพผู้ […]

Continue Reading

ระเบียบกระทรวงมหาดทไย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

เอกสารแนบ 11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการรับเงินฯอปท.,2547, […]

Continue Reading

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ 9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่ […]

Continue Reading