รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอประกาศผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6๖ เดือน(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามที่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอองเต่า ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อนายกฯ และรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ จึงประกาศตามรายละเอียดแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เสนอนรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แและรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 ธ.ค.2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2561)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2561) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นั้น อาศัยตามอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2458 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2561) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเม.ย.-ก.ย.2560)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและหระเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเม.ย.-ก.ย.2560) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2560 และรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 ต.ค.2560 จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ทราบโดยทั่วกัน

Continue Reading

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2560 และรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 เม.ย.2560 แล้วนั้น จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลดังรายละเอียดต่อไปนี้

Continue Reading