รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหาร ปี 2566 (ต.ค […]

Continue Reading

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเผยแพร่สรุปผลการการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563-2566

การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คำนึงถึงการสร้างกำลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนดแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563-2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รับสมัครบุคคลเพื่อนดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนะ มีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 4-17 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โทรศัพท์ 036-776043 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ

Continue Reading

แจ้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่องค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานตำบล (พ.ศ.2561-2563) และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 ผู้สนใสจสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 036-776043

Continue Reading

ประกาศผลคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งผอ.กองการศึกษาฯ

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งในด […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผอ.กองการศึกษา ระดับ 7

ตามที่อบต.หนองเต่าได้ดำเนินการรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพ […]

Continue Reading