การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

โดยที่เป็นการแก้ไขปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อให้การบริหารงานภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอประกาศแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

เพื่อให้การบริหารงานภายในกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอประกาศแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading