หลักเกณฑ์และปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองเต่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading