การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนำตบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริการงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

เอกสารแนบ ประกาศจังหวัดลพบุรี-การรักษาวินัยและการดำเนิน […]

Continue Reading

มาตราฐานทั่วไเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

เอกสารแนบ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประ […]

Continue Reading

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

เอกสารแนบ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหล […]

Continue Reading

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

เอกสารแนบ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจ […]

Continue Reading

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

เอกสารแนบ ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อ […]

Continue Reading

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

เอกสารแนบ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหล […]

Continue Reading

กำหนดมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

เอกสารแนบ ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประ […]

Continue Reading