แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (กันยายน 2564)

เอกสารแนบ 3.รายงานผลความเสี่ยงการทุจริต,64,12เดือน (377 […]

Continue Reading

การประเมินควาาเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบริหารงานภายใต้กรอบะรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะเป็นเครื่องหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ จึงดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading