ศพด.บ้านสระกระเบื้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริงร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีกำฟ้าของชาวไทยพวนประจำปี 2566

วัน จันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 ขอขอบคุณ คุณยายขันทอง หนูเผ่า และคุณยายวัฒนา แสงทอง ที่สละเวลามาเป็นวิทยากรให้นักเรียน ศพด.บ้านสระกระเบื้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริงร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีกำฟ้าของชาวไทยพวนประจำปี 2566

Continue Reading

กิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. กิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ณ อำเภอบ้านหมี่ นำโดยนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วยส่วนราชการ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอบ้านหมี่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เข้าร่วมกิจกรรม นำโดย นางชุติกาญจน์ ตั้งโสภณ ผู้อำนวยการกองคลัง นางละอองดาว ทองมี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางจิราพร แสงนาค ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Continue Reading

ศพด.บ้านสระกระเบื้องร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 ศพด.บ้านสระกระเบื้อง สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง  เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10-19  กุมภาพันธ์ 2566

Continue Reading

วันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ปี 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมวันเด็กได้รับความร่วมมือและของสนับสนุนมากมาย อาทิเช่น รถจักยานต์ ขนม นม อุปกรณ์เครื่องเขียน และอื่น ๆ มากมาย จากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง นายวิโรจน์ เรืองรุ่ง และ คณะกรรมการศพด.บ้านสระกระเบื้อง ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการแสดงของเด็ก ๆ ในชุด ชื่อว่า ล้างมือโควิด และการมอบของรางวัล ทุนการศึกษา ต่าง ๆ คณะครูจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวคล่องและมาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณแทนเด็ก ๆ

Continue Reading

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมวันเด็กได้รับความร่วมมือและของสนับสนุนมากมาย อาทิเช่น รถจักยานต์ ขนม นม อุปกรณ์เครื่องเขียน และอื่น ๆ มากมาย จากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีท่านปลัด อบต. ประธาน คณะกรรมการศพด.อบต.หนองเต่า ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการแสดงของเด็ก ๆ ในชุด ชื่อว่า ฉันคือเมฆ และการมอบของรางวัล ทุนการศึกษา ต่าง ๆ คณะครูจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวคล่องและมาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณแทนเด็ก ๆ

Continue Reading

วันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้ การนำขนมมาร่วมแบ่งปัน ร่วมเล่นเกมการศึกษา ร้อง เต้น ของเด็ก ๆ และร่วมกับประทานอาหาร โดยมีเด็ก ๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุขร่วมกิจกรรมด้วย ทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักและเรียนรู้การทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆต่าง ศพด. โดยมีคุณครูทั้ง2 ศูนย์ เป็นผู้ดูแล เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้คุณครูจึงขอขอบคุณท่านผอ.วรรณพร สร้อยสุวรรณ ผอ.กองการศึกษาฯ ที่ให้การสนับสนุนขนม อาหารว่างต่างๆ แก่นักเนียนและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้และครั้งต่อๆ ไปค่ะ

Continue Reading

หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Cooking) ไข่เจียวแสนอร่อย

เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบบูรณาการ เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตและทักษะ EF  เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้ทำการปลูกต้นหอม กระเทียม โดยได้ขอความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง ในการนำหอม กระเทียม และขวดน้ำดื่ม ให้เด็กๆ ได้ทดลองปลูกผัก/พืชไร้ดิน โดยปลูกในน้ำ ดังภาพดังกล่าว และได้นำผลผลิตที่ได้ มาประกอบอาหาร (Cooking)ไข่เจียวแสนอร่อย ไข่เจียวใส่ต้นหอม กระเทียม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติสร้างความภูมิใจให้แก่นักเรียน เป็นอย่างมาก

Continue Reading

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุขได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมวันเด็กได้รับความร่วมมือและของสนับสนุนมากมาย อาทิเช่น รถจักยานต์ ขนม นม อุปกรณ์เครื่องเขียน และอื่น ๆ มากมาย จากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีท่านปลัด อบต. ประธาน คณะกรรมการศพด.บ้านโคกสุข ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม  และการมอบของรางวัล ทุนการศึกษา ต่าง ๆ คณะครูจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   เป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณแทนเด็ก ๆ

Continue Reading

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ปี 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้ การนำขนมมาร่วมแบ่งปัน ร่วมเล่นเกมการศึกษา ร้อง เต้น ของเด็ก ๆ และร่วมรับประทานอาหาร ทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักและเรียนรู้การทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆ โดยมีคุณครูทั้ง2 คน เป็นผู้ดูแล เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ คุณครูจึงขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ศพด. ท่านผู้ปกครองนักเรียนและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนขนม อาหารว่างต่างๆ แก่นักเรียนและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้และครั้งต่อๆ

Continue Reading

เข้าร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ ต.พุคา

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 18.30-19.30 น. นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมเจ้าหน้าที่ และรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ สนับสนุนการระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลตำบลเขาพระงาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทราย

Continue Reading