กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม  2563  นำโดยนายสังเวียน   ลักษณะพล และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรม  ภาคเช้าทำบุญตักบาตร  ถวายพระราชกุศล  พิธีวางพานพุ่มสักการะ  พิธีถวายบังคม  ภาคค่ำพิธีจุดเทียนชัย  ร่วมกับอำเภอบ้านหมี่  ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  เพื่อแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวตำบลหนองเต่า ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระบรมนาถบพิตร 

Continue Reading

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จัดทำโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย โดยจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร    สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร  พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Continue Reading

กิจกรรมโครงการพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับอำเภอบ้านหมี่ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นอันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

Continue Reading

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563

นายสังเวียน  ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า

Continue Reading

กิจกรรม “วัด ประชารัฐ สร้างสุข”

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นำโดยนายสังเวียน ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้านโคกสุข  และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน  เข้าร่วมกิจกรรม “วัด ประชารัฐ สร้างสุข”  ณ วัดโคกสุข หมู่ที่ 2  เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน ลานวัด ศาลา โบถส์ วิหาร ห้องน้ำ และตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณวัด เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม  โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ  70 คน

Continue Reading

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์สมบัติ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชนชาวไทยนานัปการ ดังจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริที่มีมากกว่า 4,000 โครงการ ในฐานะพสกนิกรชาวไทย เป็นคนไทยที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระมหากษัตริย์ราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะผู้บริหารนำโดย นายวีระ ทองดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ข้าราชการ และพนักงานจ้าง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Continue Reading

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมจริยธรรม

องค์การบริหารสวนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสังเวียน   ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร จัดโครงการอบรมสัมมนา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมจริยธรรม  แก่คณะผู้บริหาร สมาขิกสภา อบต.หนองเต่า บุคลากร  ผู้นำท้องที่  อสม. อปพร. ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยในวันที่ 21 กันยายน 2563 ฝึกอบรมหัวข้อหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ  และ บทบาทหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่ ด้วยการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

Continue Reading

โครงการสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563  อบต.หนองเต่า  จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการ อบต.หนองเต่า โดยวิทยากร จากสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี และ   ผู้จัดการเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี นายเชาว์วัช หนูทอง ให้ความรู้นหัวข้อ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และเดินทางดูงานนอกพื้นที่ วันอังคารที่ 15 กันยายน  2563 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายสังเวียน ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  เดินทางเข้าร่วม 50 คน

Continue Reading

กิจกรรมอบรม “โครงการเด็กไทยยุคใหม่ จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

สภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรม อบรม”โครงการเด็กไทยยุคใหม่  จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ”  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เด็กและเยาวชนในตำบลหนองเต่า จำนวน 67 คน ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร ชุด ชป.กร. จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เด็กได้เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  สร้างจิตสำนึก  และปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ  พร้อมช่วยเหลือสังคม 

Continue Reading

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครู ผู้ดูแลเด็กและ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครู ผู้ดูแลเด็กและ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี 2563  มีผู้เข้าร่วมโครงการคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนด้านสาธารณสุข และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40  คน  กิจกรรมดังนี้

Continue Reading