ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่า ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  มอบหมายให้พันตรีอุดม พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นายไพฑูรย์ เกตุเผือก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และนายพนมกร  แสนรักษ์ เลขานุการนายกฯ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 22 ครัวเรือน

Continue Reading

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดโคกสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครปศุศัตว์ จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2565 เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 1,661 ตัว และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน

Continue Reading

ปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้จัดปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะผู้บริหาร และนางวรรณพร สร้อยสุวรรณ ผอ.กองการศึกษาศาสสนาและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมมีความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนางปณตภร เกียรติทรงพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการทำความเข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและนักเรียนแก่ผู้ปกครอง พร้อมทำการ swab จมูก ผู้ปกครองและนักเรียน ก่อนเปิดสถานศึกษา พร้อมด้วยนางวาศินี ถนอมงาม ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบไฮสโคป ได้บรรยายอธิบายถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบhigh scope แก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Continue Reading

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 

พันตรีอุดม   พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  คนที่ 1 พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  ณ ศาลาประชาคม  อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี  โดยเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ  วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 18.00 น. เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Continue Reading

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุมโดยวาระดังนี้ 1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 2.เพื่ออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  3.เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

Continue Reading

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุมโดยวาระดังนี้

Continue Reading

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติในพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประกอบด้วย ต้นฟ้าทะลายโจร  ต้นน้อยหน่า ต้นมะยม ต้นทับทิม ต้นฝรั่ง

Continue Reading

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่า ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  มอบหมายให้พันตรีอุดม พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 85 ครัวเรือน

Continue Reading

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่าโดยนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับ นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยจัดรถน้ำแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม  จำนวน 50 ครัวเรือน

Continue Reading

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุมโดยวาระดังนี้

Continue Reading