วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์สมบัติ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชนชาวไทยนานัปการ ดังจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริที่มีมากกว่า 4,000 โครงการ ในฐานะพสกนิกรชาวไทย เป็นคนไทยที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระมหากษัตริย์ราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะผู้บริหารนำโดย นายวีระ ทองดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ข้าราชการ และพนักงานจ้าง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Continue Reading

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมจริยธรรม

องค์การบริหารสวนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสังเวียน   ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร จัดโครงการอบรมสัมมนา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมจริยธรรม  แก่คณะผู้บริหาร สมาขิกสภา อบต.หนองเต่า บุคลากร  ผู้นำท้องที่  อสม. อปพร. ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยในวันที่ 21 กันยายน 2563 ฝึกอบรมหัวข้อหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ  และ บทบาทหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่ ด้วยการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

Continue Reading

โครงการสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563  อบต.หนองเต่า  จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการ อบต.หนองเต่า โดยวิทยากร จากสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี และ   ผู้จัดการเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี นายเชาว์วัช หนูทอง ให้ความรู้นหัวข้อ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และเดินทางดูงานนอกพื้นที่ วันอังคารที่ 15 กันยายน  2563 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายสังเวียน ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  เดินทางเข้าร่วม 50 คน

Continue Reading

กิจกรรมอบรม “โครงการเด็กไทยยุคใหม่ จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

สภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรม อบรม”โครงการเด็กไทยยุคใหม่  จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ”  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เด็กและเยาวชนในตำบลหนองเต่า จำนวน 67 คน ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร ชุด ชป.กร. จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เด็กได้เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  สร้างจิตสำนึก  และปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ  พร้อมช่วยเหลือสังคม 

Continue Reading

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครู ผู้ดูแลเด็กและ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครู ผู้ดูแลเด็กและ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี 2563  มีผู้เข้าร่วมโครงการคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนด้านสาธารณสุข และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40  คน  กิจกรรมดังนี้

Continue Reading

กิจกรรมวันแม่ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดกิจกรรมวันแม่  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงตวามกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแม่ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และเด็ก ตลอดจนผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม

Continue Reading

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  2563  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอบ้านหมี่   ร่วมกับองค์กรปกครอง และหน่วยงานราชการในอำเภอบ้านหมี่  ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  

Continue Reading

กิจกรรมวันแม่ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายณรงค์ ผดุงผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นางวรรณพร สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมวันแม่ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และได้ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Continue Reading

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สวนนกชัยนาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบ […]

Continue Reading

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนกชัยนาท 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   นำโดยนางวรรณพร  สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ สวนนกชัยนาท อ.เมือง  จ.ชัยนาจ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก

Continue Reading