ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2565

วันที่29 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30-12.00น.นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระดังนี้

Continue Reading

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นายณรงค์ ผดุงผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นางวรรณพร สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการบริหารศูนย์ พนักงาน ครู ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแม่ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และเด็กนักเรียน

Continue Reading

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านหมี่  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  วางพานพุ่ม  และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันศุกร์ที่ 12  สิงหาคม 2565

Continue Reading

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ”รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ใน 8 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

Continue Reading

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นายณรงค์ ผดุงผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นางวรรณพร สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการบริหารศูนย์ พนักงาน ครู ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแม่ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และเด็กนักเรียน

Continue Reading

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กทำสื่อหนังสือมะเฟืองและตุ๊กตาการบูร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ตระหนักถึงสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จึงได้จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการทำสื่อหนังสือมะเฟืองและตุ๊กตาการบูร โดยมีนางสาวสิบสองเมษายน สามงามเขียว ครูกศน. ตำบลหนองเต่า เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

Continue Reading

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทำสื่อหนังสือมะเฟืองและตุ๊กตาการบูร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุขได้ตระหนักถึงสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  จึงได้จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียน โดยโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในการทำสื่อหนังสือมะเฟืองและตุ๊กตาการบูร โดยมีนางสาวสิบสองเมษายน  สามงามเขียว ครูกศน. ตำบลหนองเต่า เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

Continue Reading

รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรม”รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า ประกอบด้วยต้นมะค่า 120 ต้น ต้นพยูง 20 ต้น ต้นยางนา 10 ต้น ต้นคูน 200 ต้น และต้นทองอุไร 150 ต้น

Continue Reading