โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง 2566

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  รับมอบเครื่องออกกำลังกายตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุุรี โดยนางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทั้งทางด้านอารมณ์ จิตใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมถึงมีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ และมีกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันของสังคม

Continue Reading

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 23 พฤษภาคม  2566  จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 5/2566   ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  โดยมีหัวข้อวาระการประชุมดังนี้

Continue Reading

รณรงค์เชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ในวันที่ 12  พฤษภาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ  ด้วงมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับ กศน.อำเภอบ้านหมี่ และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลหนองเต่า (ศส.ปชต.หนองเต่า) ออกรณรงค์เชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ “เลือกตั้งครั้งนี้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ใช่”

Continue Reading

รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2566

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2566 ดังนี้

Continue Reading

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ  ด้วงมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด โคกสุข อาสาปศุสัตว์ และประชาชน  จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

Continue Reading

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่หมู่ที 8 บ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Continue Reading

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 25 เมษายน 2566  จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 4/2566   ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  โดยมีหัวข้อวาระการประชุมดังนี้

Continue Reading

ปปช.ลพบุรี เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน2566 สำนักงานปราบปรามป้องกันการทุจริตจังหวัดลพบุรีเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Continue Reading

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21  เมษายน  2566  เวลา 9.30-12.00 น.นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระดังนี้

Continue Reading

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

จิตอาสาพระราชทานตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วยการทำความสะอาดถนน วัด ศาลาเอนกประสงค์ ตัดกิ่งไม้ รวมถึงการรณรงค์หยิดทรายอะเบทดำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่  10- 20 เมษายน 2566 

Continue Reading