ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2562 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จึงอาศัยอำนาจประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562

Continue Reading

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ตามหนังสืออำเภอบ้านหมี่ ที่ ลบ 0023.12/2517 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ตามหนังสืออำเภอบ้านหมี่ ที่ ลบ 0023.12/3367 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2561 นั้น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ตามหนังสืออำเภอบ้านหมี่ ที่ ลบ 0023.12/2799 ลงวันที่ 29 ส.ค.2560 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2559 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) หมวด 6 ข้อ 39 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 รายละเอียดต่อไปนี้

Continue Reading

ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับราชกิจจานุเบกษา

ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับราชกิจจานุเบกษา

Continue Reading

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ตามหนังสืออำเภอบ้านหมี่ ที่ ลบ 0023.12/3753 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2559 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2559 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) หมวด 6 ข้อ 39 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 รายละเอียดต่อไปนี้

Continue Reading

ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ตามหนังสืออำเภอบ้านหมี่ ที่ ลบ 0023.12/3795 ลว. 6 ก.ย. 2559 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2559 อาศัยตามอำนาจตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ขไเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 72 วรรคสาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

Continue Reading

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ  การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ.ศ.2549

ด้วยปรากฎว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตอบต.หนองเต่า ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ อบต.หนองเต่าจึงจำเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันได้แก่ ขยะมูลฝอยที่มีสภาพขังน้ำได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์และเศษภาชนะอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ำ ที่อาบน้ำ ตุ่มน้ำ โอ่งน้ำ แจกัน กระถางต้นไม้และภาชนะรองรับน้ำอื่นๆ ในอาคารหรือบริเวณ ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุก 7 วันหรือใส่สารเคมี ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้จึงอาศัยตามความในมาตรา 71 ประกอบมาตรา 67 (3) แห่งพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และมาตร 20 แห่ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงตราข้อบัญญัติอบต.หนองเต่า ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Continue Reading