ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานปูนบ้านลาด ถึงบ้านโคกสุข หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5520 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

เอกสารแนบ doc05267120230131113942 (670 kB)

Continue Reading

กำหนดวัดตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บัดนี้ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดวันตรวจรับงานจ้างในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

Continue Reading

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (ต.ค.65-ธ.ค.65)ประจำปี 2566

เอกสารแนบ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง รายไตรมาส (734 kB)

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ doc05419120230302160432 (299 kB)

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ doc05419320230302160442 (282 kB)

Continue Reading