รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงแและหล่อลื่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้าและเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

เอกสารแนบ 202104191027 (254 kB)

Continue Reading

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (มกราคม-มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ 202104011429 (201 kB)

Continue Reading