ราคากลางก่อสร้างพลับพลา รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณนา ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เปิดเผยวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างพลับพลา รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณนา ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี หมู่ที่ 7 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณทำนบ หมู่ที่ 7 (คลอง อาร์ 17) ถึงนา ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เปิดเผยวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณทำนบ ม.7 (คลองอาร์ 17) ถึงนาวาที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี หมู่ที่ 7 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

Continue Reading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านหนองเลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านหนองเลา

Continue Reading

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง โครงการติดตั้งเสียตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

Continue Reading

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการถมดินหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า หมู่ที่ 5 บ้านลาด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง โครงการถมดินบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารต่อไปนี้

Continue Reading

ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการถมดินหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า

ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการถมดินหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า

Continue Reading

ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการถมดินหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า

ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการถมดินหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า

Continue Reading

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายธงชัย กำเนินดวงถึงนานายธวัชชัย ช่างสากล หมู่ที่ 7

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะซื้อ/จ […]

Continue Reading

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านจากทางที่พักผู้โดยสาร ถึงหน้าบ้านนายก้มเกล้า พุฒิเกิด หมู่ที่ 1 ต.หนองเต่า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะซื้อ/จ […]

Continue Reading