รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 ว่าการรับ-จ่ายถูกต้องหรือไม่ และได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานตรวจสอบพัสดุ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading