รายงานผลการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6เดือน ปี2566 (82 […]

Continue Reading

รายงานผลการประเมินด้านการตรวจสอบภายในและด้านการควบคุภายในและการบริหารจัดการควาเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอรายงานผลการประเมินด้านการตรวจสอบภายในและด้านการควบคุภายในและการบริหารจัดการควาเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยดำเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินและการจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แผนภูมิความเสี่ยงและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยดำเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินและการจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แผนภูมิความเสี่ยงและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จำนวน 5 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอย 12 เดือน

เอกสารแนบ ติดตามบริหารความเสี่ยงรอบ12ด.,64,1 (878 kB)

Continue Reading

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ องค์กร (2 MB)

Continue Reading

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ กฏบัตรการตรวจสอบภายใน (184 kB)

Continue Reading