ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จำนวน 5 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอย 12 เดือน

เอกสารแนบ ติดตามบริหารความเสี่ยงรอบ12ด.,64,1 (878 kB)

Continue Reading

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ องค์กร (2 MB)

Continue Reading

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ กฏบัตรการตรวจสอบภายใน (184 kB)

Continue Reading

การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐขึ้น โดยดำเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินและการจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายงานผู้กำกับดูแลภายใน 90 วันนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงรายงานฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading