คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ คุ๋มือการใช้งานระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพออนไลน์ […]

Continue Reading

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ตามโครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล

เอกสารแนบ คู่มือปฏิบัติงานเด็กแรกเกิด2565 (4 MB)

Continue Reading

คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เอกสารแนบ คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว […]

Continue Reading