เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ จำนวน ๘ คู่มือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ จำนวน ๘ คู่มือ ดังนี้

Continue Reading