การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ประเภท ค ลักษณะที่ 1, ประเภท ง และประเภท จ ลักษณะที่1)

เอกสารแนบ 10.ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการน้ำมัน (726 kB)

Continue Reading

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

เอกสารแนบ 9.ทะเบียนพาณิชย์,เลิกกิจการ,กิจการร่วมค้า. pd […]

Continue Reading

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

เอกสารแนบ 8.ทะเบียนพาณิชย์,เปลี่ยนแปลง,กิจการร่วมค้า (4 […]

Continue Reading

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

เอกสารแนบ 7.ทะเบียนพาณิชย์,ตั้งใหม่,กิจการร่วมค้า.pd f […]

Continue Reading

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

เอกสารแนบ 6.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ ) […]

Continue Reading

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

เอกสารแนบ 5.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจด ?? […]

Continue Reading