แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading