กิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเต่า ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเต่า ประจำปี 2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562  ณ  ลานอเนกประสงค์วัดบ้านลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ได้รู้จักกฎกติกา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา” ฝึกพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ปกครอง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีเด็กปฐมวัย  ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เข้าร่วม ประมาณ 100 คน มีนักกีฬาจำนวน 3 ทีม

Continue Reading

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของครู ผู้ดูแลเด็ก และ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของครู ผู้ดูแลเด็ก และ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี และ ศึกษาดูงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ภาคเช้า ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม  อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาคบ่าย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดี  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย ผู้บริหาร , บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก , แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ผู้แทนสาธารณสุข รวมจำนวน 40 คน

Continue Reading

โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนประจำปี 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กอายุ 2-4 ปี เพื่อเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในระดับปฐมวัย โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสังเวียน  ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าและคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนประจำปี 2562

Continue Reading

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก  ตามมาตรฐานด้านการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  โดยมีคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ปกครองให้ค​วามสนใจอย่างดี

Continue Reading

อบรมโครงการเฝ้าระวังพัฒนาการ และป้องกันควบคุม  โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมอบรมโครงการเฝ้าระวังพัฒนาการ และป้องกันควบคุม  โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย  เพื่อให้ครู  ผู้ปกครอง  มีความรู้ เรื่องโรคติดต่อและการป้องกันโรค  มีทักษะในการจัดสิ่งแวดล้อม และ คัดกรองผู้ป่วย โรคมือ เท้า ปาก  ที่ถูกต้อง  ครูและผู้ปกครองมีทักษะในการดูแลเด็ก ในเบื้องต้น  รวมถึงให้ความรู้การใช้สื่อ อุปกรณ์ การเล่นที่เหมาะสม กับวัย และกิจกรรม  ส่งเสริมพัฒนาการ แตะละด้าน ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา

Continue Reading

โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย นายภากร  บุญดาสา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

Continue Reading

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนปฐมวัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นายสังเวียน  ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนปฐมวัย  ประจำปี 2561  เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจถึงหลักการ นโยบาย การจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย  ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เผยแพร่ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กให้ผู้ปกครองได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเตรียมความพร้อมเด็กระดับก่อนวัยเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ปกครองและครู  ให้ประสานร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้เติบโตมีพัฒนาการสมวัย ณ ห้องประชุมช่วงมาลี 

Continue Reading

โครงการการจัดเก็บแยกขยะโดยคัดแยกขยะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีขยะทุกวัน ขยะจากถุงนม  ถุงขนม  กล่องนม  ถุงพลาสติก  ขวดน้ำ  ของครู  ของแม่บ้าน การจัดเก็บขยะ ก็จะทิ้งใส่ลงถังขยะเดียวกันทั้งหมด ไม่แยกประเภทขยะ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขยะที่ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยกระบวนการ การเรียนรู้ และมีส่วนร่วมและสามารถแก้ปัญหาขยะในศูนย์ฯ เพื่อการสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นในศูนย์ฯจึงได้จัดทำโครงการการจัดเก็บแยกขยะโดยคัดแยกขยะเป็น ๓ ประเภท เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการคัดแยกขยะและการทังขยะที่ถูกติอง ให้มีคณะทำงานในการบริหารจัดการขยะในศูนย์ฯอย่างมีประสิทธิภาพ มีที่จัดเก็บคัดแยกขยะ เพื่อให้มีการบริหารจัดการคัดแยกขยะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เด็กสามารถแยกขยะได้ถูก ตะกร้าสีไหนใส่ขยะประเภทไหน .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะอาดถูกสุขลักษณะสร้างนิสัยที่ดีแก่เด็ก ครู และแม่บ้าน  ลดการเกิดโรคต่างๆ ทำให้สุขภาพดี .เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน     แม่บ้านในการดูแลรักษาสิ่งแวดลิอมในศูนย์ฯ

Continue Reading

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสีขาว ส่งเสริมพุทธศาสนา “โตไปหนูไม่โกง”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสีขาว ส่งเสริมพุทธศาสนา โตไปหนูไม่โกง วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ประพฤติดี ประพฤติชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรม  เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ประกออาชีพที่สุจริต ไม่คดโกง ตลอดจนสามารถช่วยเหลือสังคมได้  เป้าหมายนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน จำนวน ๑๐ คน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์กำหนดนักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับความรู้ได้

Continue Reading

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  สถานศึกษาในเขตตำบลหนองเต่า และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  ให้เด็กๆ มีกิจกรรม กล้าแสดงออก ได้รับความสนุนสนานเพลิดเพลิน  พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  

Continue Reading