การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนำตบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริการงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

เอกสารแนบ ประกาศจังหวัดลพบุรี-การรักษาวินัยและการดำเนิน […]

Continue Reading

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดังนั้นคณะกรรมการ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเ้มินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563-2566

การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คำนึงถึงการสร้างกำลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนดแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563-2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แจ้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่องค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานตำบล (พ.ศ.2561-2563) และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading