หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

เอกสารแนบ ประกาศจังหวัดลพบุรี-การรักษาวินัยและการดำเนิน […]

Continue Reading

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดังนั้นคณะกรรมการ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเ้มินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563-2566

การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คำนึงถึงการสร้างกำลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนดแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563-2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แจ้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่องค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานตำบล (พ.ศ.2561-2563) และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading