หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

เอกสารแนบ ประกาศจังหวัดลพบุรี-การรักษาวินัยและการดำเนิน […]

Continue Reading

มาตราฐานทั่วไเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

เอกสารแนบ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประ […]

Continue Reading

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

เอกสารแนบ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหล […]

Continue Reading

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

เอกสารแนบ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจ […]

Continue Reading

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

เอกสารแนบ ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อ […]

Continue Reading

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

เอกสารแนบ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหล […]

Continue Reading

กำหนดมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

เอกสารแนบ ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประ […]

Continue Reading