การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ

อาศัยตามอำนาจตามความ ข้อ 7 และข้อ 19 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานใสนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์ และเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564

ตามที่ประชุมาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 กันยายน 2563 มีมติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 20 โครงการ ใน 4 ประเภทกิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 328,380 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. บุคลากร ผู้นำท้องถิ่น อสม. อปพร. ผู้สูงอายุและอาสาสมัครท้่องถิ่นรักษ์โลกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2563 ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วทมโครงการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4,5 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 14, 23, 25, 28 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 2 มิถุนายน 2563  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับแจ้งจากหมู่บ้าน เพื่อรับการช่วยเหลือ จำนวน 17 ราย มีรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี 2563

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. สาธารณภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อเวลา 18.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับแจ้งจากหมู่บ้าน เพื่อรับการช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย มีรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ตามที่เกิดเหตุวาตภัย หมู่ที่ 1,2,3,5,6 และ 8 ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. และภัยสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. และวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกอบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2560 จำนวน 21 รายโดยมีรายชื่อตามไฟล์แนบท้าย

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี 2563

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้น ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. สาธารณภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับแจ้งจากหมู่บ้านฯ เพื่อรับการช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

Continue Reading

ประกาศราื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 2, 4,5,6 และ 7  ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. สาธารณภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อเวลา 18.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับแจ้งจากหมู่บ้าน เพื่อรับการช่วยเหลือ จำนวน 32 ราย มีรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

Continue Reading