รายงานผลกรดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หรือตามนโยบายของรัฐ กิจกรรม จักสานตะกร้าจากหวายเทียม

เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดสาน65 (782 kB)

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสฯ กิจกรรม จักสานตะกร้าจากหวายเทียม

เอกสารแนบ รายงานความพึงพอใจโครงการจักสาน,65 (66 kB)

Continue Reading

รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักขณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น บัดนี้จึงขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รางานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักขณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักขณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มารับบริการในงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ใน 5 ด้าน คือ กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การอำนวยความสะอวด คุณภาพการให้บริการและช่องทางการให้บริการนั้น จึงขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การรับลทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2566 (ตามหลักเกณฑ์การยื่นคอนขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียลกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงออายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ตามความนัยข้อ 7 ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี จึงขอประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การรับลงทะเบีัยนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฯ กิจกรรม รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ 3.รายงานผลโครงการรณรงค์,pdf (4 MB)

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฯ กิจกรรม รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมน ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ ประกาศความพึงพอใจ,รณรงค์17,18มิ.ย.64 (59 kB)

Continue Reading