รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อบต.หนองเต่า รายงานผลการประเมินพึงพอใจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ 5.ประกาศความพึงพอใจซ้อมแผน2566 (437 kB)

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและลดอุุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ 5.ประกาศความพึงพอใจด้านสงกรานต์66 (567 kB)

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ 4.ประกาศความพึงพอใจพิษสุนัขบ้า 66 (242 kB)

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสฯ กิจกรรม จักสานตะกร้าจากหวายเทียม

เอกสารแนบ รายงานความพึงพอใจโครงการจักสาน,65 (66 kB)

Continue Reading

รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักขณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น บัดนี้จึงขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มารับบริการในงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ใน 5 ด้าน คือ กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การอำนวยความสะอวด คุณภาพการให้บริการและช่องทางการให้บริการนั้น จึงขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฯ กิจกรรม รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมน ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ ประกาศความพึงพอใจ,รณรงค์17,18มิ.ย.64 (59 kB)

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ 4.ประกาศความพึงพอใจพิษสุนัขบ้า (171 kB)

Continue Reading