รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสฯ กิจกรรม จักสานตะกร้าจากหวายเทียม

เอกสารแนบ รายงานความพึงพอใจโครงการจักสาน,65 (66 kB)

Continue Reading

รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักขณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น บัดนี้จึงขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มารับบริการในงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ใน 5 ด้าน คือ กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การอำนวยความสะอวด คุณภาพการให้บริการและช่องทางการให้บริการนั้น จึงขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฯ กิจกรรม รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมน ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ ประกาศความพึงพอใจ,รณรงค์17,18มิ.ย.64 (59 kB)

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ 4.ประกาศความพึงพอใจพิษสุนัขบ้า (171 kB)

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ 4.ประกาศความพึงพอใจอัคคีภัย (160 kB)

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 คนเพื่อดูแลผู้สูงอาบุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลหนองเต่านั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอรายงานการประเมินความพึงพอใจน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบิการโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย กิจกรรม การจัดอยรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการคุ้มครอองผู้บริโภคด้านออาหารปลอดภัย กิจกรรม การจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading