แนวทางปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ ข้อ o 42(2) การจัดทำแนวทาง dos & don ts ทางจร […]

Continue Reading

ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำความผิดกเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ รูปแบบออนไลน์

เอกสารแนบ ข้อ o40 (3) เรื่องขอเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายร […]

Continue Reading