บันทึกข้อตกลงต้านและลดการทุจริตโครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี โดยนางจงกลณี กมลวิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลงต้านและลดการทุจริตโครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565-มี.ค.2566)

เอกสารแนบ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6ด.,2566 (2 MB)

Continue Reading

ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565-มี.ค.2566)

เอกสารแนบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนมี.ค.2566 (353 […]

Continue Reading

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ุตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ุตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

คู่มือการประกาศเจตนารมณ์“เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”จึงได้จัดทำคู่มือการประกาศเจตนารมณ์ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการและนำไปสู่การปฏิบัติแก่หน่วยงาน ให้นำไปปรับใช้หรือประยุกต์ให้เหมาะสม ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

Continue Reading

คู่มือ “ประกาศเจตนารมณ์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ คู่มือNo gift 2566 (4 MB)

Continue Reading

ประกาศเจตนารมณ์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน จึงประกาศเจตนารมณ์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading