แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (กันยายน 2564)

เอกสารแนบ ติดตามความเสี่ยงทุจริต2564,รอบ12เดือน (194 kB […]

Continue Reading

ผลคะแแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2564

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประมวลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงดำเนินกาประกาศผลการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระสำคัญของชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ แก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ออกประกาศช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น กำหนดช่องทางการรับเรื่องรอ้เงรียน จำนวน 6 ช่องทาง มีผลการดำเนินงานรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินงานแผนทุจริตรอบ6เดือน,เม.ย.6 […]

Continue Reading

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระสำคัญของชาติ ที่ทุกห่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปโดยเร็ว ประกอบกับคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เป็นการขับเคลื่อนหลักจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่เกีค่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนั้น เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ฯ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ข้อมูลการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading