การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSEMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิดให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กร จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSEMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระสำคัญของชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ออกประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น กำหนดช่องทางจำนวน 6 ช่องทางนั้น เพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงประกาศข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล โดยมีหลัก 10 ประการ ตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปตามกฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการลดปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ให้หน่วยงานของรฐดำเนินมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment – ITA) ด้านมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐดำเนินการจัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การบริการราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละะเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าทีค่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจใจตำแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading