รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผลการวิเคราะห์ตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผลการวิเคราะห์ตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานราชการดำเนินการมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% และให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพิ่มมาตรการประหยัดพลังงานของภาครัฐเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ทุกหน่วยงาน ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานเป็นอย่างดี จึงรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบเดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดังนั้นคณะกรรมการ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเ้มินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading