รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 101/1 ให้หัวหน้างานคลังจัดทำรายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่กรมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading