แต่งตั้งทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง และความจำเป็นเหมาะสม ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำยลหนองเต่า เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 นั้น จึงขอแต่งตั้งทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ตามที่เกิดเหตุวาตภัย หมู่ที่ 2, 4, 5, 6 และ 7 ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. และภัยสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2560 จำนวน 32 ราย จึงประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับการช่วยเหลือ รายละเอียดปรากฎตามบัญชีแนบท้าย

Continue Reading

อำนาจหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังและความจำเป็นเหมาะสม เพื่อให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศอำนาจหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

ช่องทางรับเรื่องของความช่วยเหลือของประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามากฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังและความจำเป็นเหมาะสม เพื่อให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จึงประกาศช่องทางการรับเรื่องขอความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

มอบหมายบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะการคลังและความจำเป็นเหมาะสม ประกอบกับองค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพจึงมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

จัดตั้งศูนย์ช่วเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง และความจำเป็นเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

แต่งตั้งทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะการคลังและความจำเป็นเหมาะสมประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือปรชะาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 นั้น จึงกำหนดบุคคลที่มีรายชื่อ ดำเนินการสำรรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading