โครงการเสริมสร้างครอบครัว  อบอุ่น  แข็งแรง 2562

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างครอบครัว  อบอุ่น  แข็งแรง ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ

Continue Reading

โครงการ ” หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร”

วันที่ 1 สิงหาคม  2561  สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า  จัดกิจกรรมอบรม โครงการ ” หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” ณ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี   เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้  ทักษะในการจัดการ กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทางเพศ อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เห็นคุณค่าในตนเอง  และสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง  หวังผลในการสร้างเครือข่ายระดับโรงเรียน  เพื่อให้ความรู้กับเยาวชน ในโรงเรียนและ ชุมชน สืบต่อไป

Continue Reading