โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่  8   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน สถานที่ห้องประชุมช่วงมาลี และ โดมเอนกประสงค์ ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา  ศูนย์สงครามพิเศษ  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้อย่างถูกต้อง  ดำเนินชีวิต     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ปลูกฝังแนวคิด  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม  ตามหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ ตั้งปณิธานความดี กิจกรรมนันทนาการ และได้ฝึกทดลองทำแปลงผัก  เด็กได้รับความรู้ ความสนุกสนาน  และ ได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อกลับไปทำต่อในครอบครัว 

Continue Reading

กิจกรรมอบรม “โครงการเด็กไทยยุคใหม่ จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

สภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรม อบรม”โครงการเด็กไทยยุคใหม่  จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ”  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เด็กและเยาวชนในตำบลหนองเต่า จำนวน 67 คน ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร ชุด ชป.กร. จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เด็กได้เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  สร้างจิตสำนึก  และปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ  พร้อมช่วยเหลือสังคม 

Continue Reading

โครงการเสริมสร้างครอบครัว  อบอุ่น  แข็งแรง 2562

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างครอบครัว  อบอุ่น  แข็งแรง ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ

Continue Reading

โครงการ ” หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร”

วันที่ 1 สิงหาคม  2561  สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า  จัดกิจกรรมอบรม โครงการ ” หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” ณ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี   เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้  ทักษะในการจัดการ กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทางเพศ อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เห็นคุณค่าในตนเอง  และสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง  หวังผลในการสร้างเครือข่ายระดับโรงเรียน  เพื่อให้ความรู้กับเยาวชน ในโรงเรียนและ ชุมชน สืบต่อไป

Continue Reading