โอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องได้สอนให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงประวัติความสำคัญ  และความภาคภูมิใจของการมีธงชาติใช้ในประเทศไทยครบ 100 ปี เป็นสื่งที่แสดงให้เห็นว่า ไทยมีความเป็นเอกราช และเอกลักษณ์ มายาวนาน  โดยจัดกิจกรรม ร่วมกันเคารพธงชาติหน้าเสาธง ทุกเช้า  และคุณครูได้อ่านประวัติของธงชาติ พร้อมทั้งความหมายของแถบสี บนธงชาติ ให้เด็กๆ  ได้รับทราบเป็นประจำ สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง เด็กๆได้ร่วมกันร้องเพลงชาติและกล่าวคำปฎิญาณตน  หน้าเสาธง ด้วยความภาคภูมิใจ

Continue Reading

โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ในฐานะหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ คือ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่ามีนโยบายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในดานต่างๆ และได้ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ได้มาตรฐาน   

Continue Reading

กิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ปี 2560

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์  ได้รับทราบถึงความกตัญญูกตเวทีอันเป็นค่านิยมที่ดีของคนไทยต่อผู้มีพระคุณ และถ่ายทอดความรักความเมตตาของครูที่มีต่อศิษย์ เป็นกิจกรรมที่มีความละเอียดอ่อนทางจิตใจ ส่งผ่านความรู้สึกดีๆต่อกันให้ศิษย์มีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง  ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมในคร้้งนี้ด้วย

Continue Reading

การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องได้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน  ความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันใุนชุมชนรอบๆตัว จัดการศึกษาจากสิ่งแวดล้อมจริงให้ประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยการนำภูมิปัญญาที่สอดคล้องเกื้อกูลต่อชีวิตจริงให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสผ่านการบอกเล่าและคำแนะนำจากครูภมฺิปัญญาท้องถิ่น  ทำให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจท้องถิ่นของตนเอง อันจะก่อให้เกิด ความรัก ความผูกพัน ความหวงแหน ได้ส่งผ่านความรู้อันเป็นมรดกท้องถิ่น สู่เยาวชนรุ่นหลัง และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นของตนให้ยั่งยืนต่อไป  เด็กๆ ได้เยี่ยมชม สวนเกษตรของ นายสนั่น  แสนรักษ์  ชมรมทำเศียรพ่อแก่บ้านสระกระเบื้อง และ เข้ากราบนมัสการพระวัดสระกระเบื้อง 

Continue Reading

มอบชุดนักเรียน ชุดกีฬาให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีการศึกษา 2560

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย นายสังเวียน   ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายวีระ    ทองดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบชุดนักเรียน ชุดกีฬา  ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และปลูกฝังให้เด็กแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย   เป็นแนวทางเดียวกัน  เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน  ได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคกัน  ทุกคนชื่นชม และพอใจกับเครื่องแบบนักเรียนที่ได้รับ  โดยได้รับความอนุเคราะห์เงินทุนในการจัดหา เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ และที่นอน จากผู้มีจิตศรัทธา   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอขอบพระคุณ มา  ณ ที่นี้

Continue Reading

ศพด.บ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมปีใหม่ 2560

 

เมื่อวันที่ มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมสังสรรค์ ปีใหม๋ 2560 ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง   มีความร่วมมือจากชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม โดยบรรยากาศมีความเป็นกันเองและเด็กๆ ได้ทำแสดงออกตามความสามารถ อย่างมีความสุข 

Continue Reading

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 5 ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในกิจกรรมดังกล่าวมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม เข้าร่วมกิจกรรม

Continue Reading

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก […]

Continue Reading

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2559

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2559 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ม.8 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเข้าสังคมของเด็กเล็กและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Continue Reading